เครื่องจักรปักที่มีความแม่นยำสูง สำหรับปักงานส่วนบนของรองเท้า Richpeace

คุณสมบัติ

การใช้งาน

งานปักรองเท้า ฯลฯ

คุณสมบัติ

การใช้งาน

งานปักรองเท้า ฯลฯ

พารามิเตอร์

File could not be opened. Check the file's permissions to make sure it's readable by your server.